“Menjadi Hujjah, penguasa Balaghah dan Pakar Fikih di masanya” asy-Syaikh as-Sayid Abu Bakar al-Masyhur

Oleh: M. Fauzan Imron*

Beliau mempunyai nama lenkap Abdurrahman bin Ubaidillah bin Muhsin bin Alwi bin Segaf bin Muhammad bin Umar bin Thaha bin Umar bin Thaha bin Umar bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Shahibul Mirbath bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja’far as-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin al-Husain bin Ali Suami dari Fatimah Az-Zahra bin Muhammad.

Beliau dilahirkan di sebuah tempat yang bernama Alam Badr di Kota Siun pada tanggal 27 Rajab 1300 H. Beliau tumbuh dewasa dalam didikan keluarga yang masyhur dengan keilmuan dan kedermawanannya, beliau pertamakali belajar ilmu agama kepada ayahnya sendiri yaitu Sayid Ubaidillah, setelah itu oleh sang ayah dikenalkan kepada Syaikh al-Allamah Sayid Idrus bin Umar al-Habsyi, kemudian beliau belajar al-Quran kepada Syaikh Abdul Qadir Bahamid, dan belajar ilmu Nahwu kepada Syaikh Muhammad bin Muhammad Bakatsir, kemudian mendalami ilmu Fiqh kepada al-Allamah Sayid Alawi bin Abdurrahman bin Alwi Assegaf, Mufti Siun.

Sejak kecil beliau dianugrahi kecerdasan yang luar biasa dan hafalan yang kuat, bahkan pada masa remajanya beliau sering membaca kitab dengan menutup salah satu dari dua sisi kitab karena takut dia menghafal bagian yang seharusnya belum dibaca. Salah satu keistimewaannya lagi adalah kemampuan nalar yang begitu dalam, pernah suatu ketika beliau berdialog dengan gurunya tentang tema yang terbaik dalam syair Arab, “yang paling baik adalah tema tentang nasab dan candaan”, “namun menurut saya tema sastra arab yang paling baik adalah tentang keluhan perpisahan”, timpal beliau, “apa argumentasimu” beliau menjawab, “argumentasi saya adalah fi rman Allah : ‘Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik’ [QS Yusuf : 3], sedangkan dalam surah Yusuf semuanya bercerita tengtang keluhan dari sebuah perpisahan” maka sang guru mafhum dan mengecup kening beliau sebagai rasa bangga terhadap nalar yang sangat luar biasa.

Juga, pernah suatu ketika al-Habib Abdullah bin Umar asy-Syathiri menghadiri pengajian beliau, pada saat itu menerangkan kitab Minhaj ath-Thalibin karya Imam an-Nawari setelah mendengar keterangannya habib Abdullah bin Umar menangis, ketika ditanya kenapa menangis? beliau berkata, “(ini) adalah tangisan sukacita dan bahagia” dikarenakan takjub pada keterangan beliau yang begitu luas.

Beliau juga seorang yang rendah hati, dan tak pernal menonjolkan kedalaman ilmunya, beliau juga berani mengungkapakan kebenaran apapun yang terjadi dan memikirkan persatuan umat Islam.

Ulama Pakar Sastra

Beliau adalah mufti Hadramaut merupakan salah satu pakar sastra Arab klasik di era modern, keluasan ilmu dan sastra beliau tercermin dalam karyanya al-Ud al-Hindi ‘an amali fi diwan al-Kindi sebuah kitab yang mengomentari syi’ir al-Mutannabi dalam diwan-nya.

Karangan-Karangan

Beliau mempunyai beberapa karangan diantaranya, di bidang fikih: Shaub ar-Rukam fi Tahqiqi Syu’unul Qadha’ wa al-Ahkam, Hasyiah ala Fathil Jawwad bi Syarhil Irsyad, Hasyiah ala Minhaj ath-Thalibin, Hasyiyah ala Tuhfatul Muhtaj.

Di bidang Hadis: Balabil at-Taghrid fi ma Afadna Ayyam at-Tajrid, Hasyiah ala Syamail an-Nabawiyah.

Di bidang Tarikh: Badhai’I at-Tabut fi Natfi min Tarikh Hadramaut, Idam al-Qut fi Dzikri Buldani Hadramaut (atau yang biasa disebut Mu’jamul Buldan Hadramaut), kedua kitab itu menjelaskan tentang sejarah bumi Hadramaut.

Di bidang Sastra: al-‘Udu al-Hindi ‘an Amali fi Diwani al-Kindi, Diwanu Ibni Ubaidillah, Mu’aradhatul Burdah, ar-Rihlah ad-Dau’aniyah, an-Najm al-Mudhi’, an-Naqd al-Ilmy adz-Dzauqi fi al-Jawab an Abyati Syaqi.

Di bidang akidah: As-Saif al-Hadd li Qath’I A’naqi al-Ilhad, kitab ini merupakan bantahan terhadap kitab Tauhidul Adyan (Pluralisme agama) karya Husain ash-Shafi ulama kota Jizan, Yaman.

Guru-guru dan murid-muridnya

Beliau mempunyai guru diantaranya: 1) Ubaidillah bin Muhsin yaitu ayah kandungnya sendiri. 2) AsSayid al-Allamah Idrus bin Umar alHabsyi. 3) as-Syaikh Muhammad bin Muhammad Bakatsir. 4) as-Sayid Alwi bin Abdurrahman bin Alwi as-Segaf.

Beliau juga mempunyai banyak murid terkenal diantaranya : 1. Sayid Hasan bin Abdurrahman as-Sagaf 2. Sayid Abdulqadir bin Abdurrahman putra beliau 3. Sayid Alawi bin Abdurrahman bin Husain bin Muhsin bin Alawi Assegaf 4. Sayid bin Muhammad al-Musawa, 5. Sayid Salim bin Alwi bin Abdurrahman Khard, 6. Sayid Muhammad bin Salim bin Hafidz (ayahanda Habib Umar bin Hafidz), 7. Sayid Abdulqadir bin Salim Assegaf, 8. Sayid Al-Imam al-Jalil al-Quthb Khalifatussanad Alhabib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf Jeddah, 9. Al-Qadhi Mubarak Bahuraisy, 10. Sayid Ja’far bin Muhammad Assegaf, 11. Sayid Ahmad Masyhur al-Haddad, Sayid Ali bin Abdullah bin Husain Assegaf, 12. Sayid Muhsin bin Alwi Assegaf, 13. Sayid Shalih bin Ali al-Hamid asy-Sya’ir.

Beliau wafat pada hari rabu 26 Jumadal Akhirah 1375 H setelah sakit keras selama beberapa hari, dan jenazahnya dihadiri oleh banyak pelayat yang tak pernah dilihat sebelumnya, beliau dimakamkan di Siun, tempat kelahirannya.

Spread the love